ONDERSTEUNING OF ADVIES NODIG ?

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK !

Nieuws

06/12/2018

UBO Register

De wet van 18 september 2017 verplicht alle vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts en vergelijkbare constructies om informatie over hun uiteindelijke begunstigden (UBO) in te voeren in een elektronisch centraal register, het “UBO-register”. Het UBO-register wordt beheerd door de FOD Financiën.

De uiteindelijke begunstigden zijn de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaars zijn of die het zeggenschap hebben over de vennootschap.  Het gaat ten eerste om de natuurlijke personen die meer dan 25% van de aandelen of de stemrechten bezitten. Ten tweede gaat het om de natuurlijke personen die zeggenschap hebben met andere middelen: bv. een vetorecht, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, beslissingsmacht via een aandeelhoudersovereenkomst, … Indien op de eerste twee manieren geen uiteindelijke begunstigden kunnen worden geïdentificeerd worden de natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel geacht de uiteindelijke begunstigden te zijn.

De uiteindelijke begunstigden moeten de volgende gegevens overmaken aan het register: naam en voornaam, geboortedatum, nationaliteit, verblijfadres, datum waarop men UBO is geworden, rijksregisternummer en de categorie van UBO waartoe men behoort. Het percentage van de aandelen en stemrechten moet ook worden meegedeeld. Bij een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde moet men ook de tussenpersonen identificeren en het gewogen percentage van de aandelen of stemrechten bekendmaken.

U hebt tijd tot 31 maart 2019 om de informatie over de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap in het register in te voeren. De verplichting rust op de wettelijke vertegenwoordigers van de vennootschap. De juistheid van de informatie in het UBO-register moet jaarlijks worden bevestigd. Op het niet nakomen van de informatieplicht staat een boete die kan oplopen tot 50.000 euro en die wordt opgelegd aan de wettelijke vertegenwoordigers van de vennootschap (bestuurders, zaakvoerders, …).